Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 11.09.2008 година.

 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 336

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 5 и чл. 59 ал. 3 т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие за провеждане на конкурс за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост, намиращ се старо ВНВУ, корпус ІV, среден вход, етаж ІІ с обща площ 213 кв.м, заедно с прилежащите им обслужващи общи части, както следва:

- стая № 11- 27 кв.м;

- стая № 12- 20 кв.м;

- стая № 13- 19 кв.м;

- стая № 14- 27 кв.м;

- лекторска спалня, стая № 15- 26 кв.м;

- учебна зала № 6- 63 кв.м;

- складово помещение, стая № 16- 12 кв.м;

- преустроена фотолаборатория, стая № 17- 19 кв.м;

2. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе конкурс за безвъзмездно ползване на имота за срок от 5 /пет/ години.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/