Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 11.09.2008 година.

 

ОТНОСНО: Отписване на ДМА, общинска собственост от активите на "Комунално стопанство" ЕООД – Велико Търново и предоставяне на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 338

 

На основание чл.21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 149 от ТЗ, чл.18, т. 7 във връзка с чл.18, т.4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за отписване от активите на „Комунално стопанство ” ЕООД – ВеликоТърново на стопански постройки - Дълга лъка с инв. № 203070 и балансова стойност 286.60лв., заведени в инвентарната книга на дълготрайните активи на дружеството към 30.06.2008г.
  2. На основание чл.21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие ДМА по т.1.
  3. Възлага на Управителя на „Комунално стопанство ” ЕООД – ВеликоТърново, Главен счетоводител на Община Велико Търново и Н-к отдел „Общинска собственост” да предприемат необходимите действия по предаване и приемане на собствеността и актуализиране на счетоводните си баланси.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/