Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 11.09.2008 година.

 

ОТНОСНО: Допълване на числения състав на ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново”.

 

РЕШЕНИЕ № 342

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, т. 2 от Правилника за организация и управлението на ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново”, приет с решение на Общинския съвет № 897/ 20.04.2006 г., Великотърновски Общински съвет

1. Утвърждава обща численост 18 щатни бройки на ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново”.

2. Решението влиза в сила от 01.07.2008 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/