Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 11.09.2008 година.

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ.

 

РЕШЕНИЕ № 343

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2 ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в новообразуваните урегулирани поземлени имоти, собственост на частни лица, да бъдат обявени за частна общинска собственост.
  2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал.1 и ал.2 и чл.49 ал.1 т.4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с лицата: Венцислав Стефанов Щърков и Анели Ботева Огнянова, за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна след ЧИ на ПУП-ПР /решение № 126 от 02.04.2008 г. на ЕС по УТ/, чрез замяна на части от недвижими имоти: общинско място с площ от 246 кв.м., попадащо в УПИ І-5467 от кв. 626 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа”, срещу част от ПИ №5467 с площ от 131 кв.м., попадаща в улична регулация; при стойност на общинския имот в размер на 35 916 лв. и стойност на частния имот в размер на 19 126 лв.; като преди сключване на окончателния договор по сделката молителите се задължават да заплатят на Община Велико Търново разликата в стойността на двата имота, определена след начисляване на дължимия ДДС, както и всички останали разходи по сделката – ДДС върху стойността на земята, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка.
  3. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал. 1 и ал. 2 и чл. 49 ал. 1 т. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Кинка Андреева Михайлова, за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна след ЧИ на ПУП-ПР /решение № 126 от 02.04.2008 г. на ЕС по УТ/, чрез замяна на части от недвижими имоти: общинско място с площ от 610 кв.м., попадащо в УПИ ІІ-5468 от кв. 626 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа”, срещу част от ПИ № 5468 с площ от 120 кв.м., попадаща в улична регулация; при стойност на общинския имот в размер на 89 060 лв. и стойност на частния имот в размер на 17 520 лв.; като преди сключване на окончателния договор по сделката молителят се задължава да заплати на Община Велико Търново разликата в стойността на двата имота, определена след начисляване на дължимия ДДС, както и всички останали разходи по сделката – ДДС върху стойността на земята, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка.
  4. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал.1 и ал.2 и чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с лицата: Поликсения Димитрова Христова, Борислав Колев Генчев, Венцислав Илиев Рангелов, Валентин Петров Христов, Дона Стоянова Сапунова, Кольо Борисов Генчев и Мирослав Димитров Банов, за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна след ЧИ на ПУП-ПР /решение №126 от 02.04.2008 г. на ЕС по УТ/, чрез продажба на част от недвижим имот: общинско място с площ от 31 кв.м., попадащо в УПИ ІІІ-5469,5470 от кв. 626 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа”; при стойност на общинския имот в размер на 4 526 лв.; като преди сключване на окончателния договор по сделката молителите се задължават да заплатят на Община Велико Търново стойността на общинския имот, както и всички останали разходи по сделката – ДДС върху стойността на земята, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка.
  5. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение в съответствие със Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията и чл. 43 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Великотърновски Общински съвет.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/