Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 11.09.2008 година.

 

ОТНОСНО: Таен търг за продажба на недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 345

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде обявен таен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ застроена земеделска земя - имот №174232 /едно седем четири две три две/, местност „Обора” в землището на с. Хотница, с площ от 5,370 дка, заедно с построените в имота сгради – обор със ЗП от 98 кв.м., масивна конструкция, състоящ се от помещение за животни, склад за фураж и стая за пазач; навес с три оградни стени към сградата със ЗП от 16 кв.м. и навес-плевник със ЗП от 57 кв.м., полумасивна конструкция, актуван с АОС №3106/05.01.2006 г.
  2. Завишава с 50 % експертната оценка на имота и утвърждава начална тръжна цена в размер на 8 449.50 /осем хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и петдесет стотинки/ лева.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на таен търг за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/