Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 11.09.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 346

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 55 /петдесет и пет/ кв.м., актувано с АОС №4020/02.05.2007 г., представляващо 55/775 идеални части от УПИ V-150 /урегулиран поземлен имот пет римско за имот сто и петдесет арабско/, попадащ в строителен квартал 17 /седемнадесет/ по РП на гр. Дебелец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Ивайло Кръстев Денков, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Пиколо” № 9.
  2. Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 55 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 990 /деветстотин и деветдесет/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 19,80 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 19,80 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 60 лева, по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/