Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 11.09.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 347

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 211 /двеста и единадесет/ кв.м., актувано с АОС №4509/04.06.2008 г., представляващо 211/5411 идеални части от УПИ VІІІ /урегулиран поземлен имот осем римско/, попадащ в строителен квартал 18 /осемнадесет/ по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на „Мегадом” ООД, представлявано от Любен Константинов Милчев.
  2. Завишава с 20 % експертната оценка на имота и утвърждава цена на общинско място с площ от 211 кв.м., в размер на 44 310 /четиридесет и четири хиляди триста и десет/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/