Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 25.09.2008 година.

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 353

 

На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА Великотърновски общински съвет

Приема допълнения и изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Стар текст:Чл.2, ал1, т.10 първоначална такса за разрешения и лицензи и годишна такса за упражняване на дейността за:

- търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от ЗТТИ;

- складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки;

- търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки;

- търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения;

- временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни; – дневна такса за упражняване на правото;

- за издаване на други разрешения по Закона за виното и спиртните напитки;

Нов текст: Чл.2, ал1, т.10 първоначална и годишна такса за упражняване на дейността за:

- търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от ЗТТИ;

- складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки;

- търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки;

- търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения;

- дневна такса за упражняване на правото за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни;

Стар текст:Чл.21, ал1. За ползване на общинска площ за организиране на временна търговия на открито за продажба на промишлени и сувенирни стоки по повод на традиционни празници по смисъла на чл. 31, ал. 2 от Наредбата за търговската дейност на на Община Велико Търново се заплаща такса по зони за квадратен метър на ден, както следва:

Нов текст: Чл.21, ал1. За ползване на общинска площ за организиране на временна търговия на открито за продажба на промишлени и сувенирни стоки по повод на традиционни празници по смисъла на чл. 31, ал. 2 от Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща такса по зони за квадратен метър на ден, както следва:

Стар текст:Чл.21, ал2. За ползване на общинска площ за организиране на атракциони по повод на традиционни празници по смисъла на чл. 31, ал. 2 от Наредбата за търговската дейност на на Община Велико Търново се заплаща такса по зони за квадратен метър на ден, както следва:

Нов текст: Чл.21, ал2. За ползване на общинска площ за организиране на атракциони по повод на традиционни празници по смисъла на чл. 31, ал. 2 от Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща такса по зони за квадратен метър на ден, както следва:

Стар текст:Чл.21, ал3. За ползване на общинска площ за организиране на временна търговия на открито за продажба на пуканки, ядки и сладолед по смисъла на чл. 31, ал. 3 от Наредбата за търговската дейност на Община Велико Търново се заплаща такса по зони за квадратен метър на месец, както следва:

Нов текст: Чл.21, ал3. За ползване на общинска площ за организиране на временна търговия на открито за продажба по смисъла на чл. 31, ал. 3 от Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща такса по зони за квадратен метър на месец, както следва:

Стар текст:Чл.21, ал5. Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

Нов текст: Чл.21, ал5. Таксите се плащат при издаване на удостоверението за посочения в него период.

Стар текст:Чл.21, ал7. При прекратяване на ползването на площите по ал.1 и ал. 2 лицата не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.

Нов текст: Чл.21, ал7. При прекратяване на ползването на площите по ал.1 и ал. 2 лицата не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото удостоверение за ползване.

Стар текст:Чл.21А А (нов, Реш.№1158) Таксите за ползване на открити площи за поставяне на съоръжения пред регистрирани търговски обекти, по смисъла на чл.26, ал.1 от Наредбата за търговската дейност на територията на община Велико Търново, се определят по зони на квадратен метър на месец, както следва:

Нов текст: Чл.21А Таксите за ползване на открити площи за поставяне на съоръжения пред търговски обекти, по смисъла на чл.26, ал.1 от Наредба за търговската дейност на територията на община Велико Търново, се определят по зони на квадратен метър на месец, както следва:

Стар текст:Чл.25. Издаденото разрешение за ползване на място се отнема когато:

1. мястото не се използва по предназначение

2. мястото не се използва от лицето, на което е предоставено

3. когато обществените нужди налагат това, като на лицата се възстановяват част от платената такса, пропорционално на периода, за който е прекратено ползването

Нов текст: Чл.25. Издаденото удостоверение за ползване на място се отнема когато:

1. мястото не се използва по предназначение

2. мястото не се използва от лицето, на което е предоставено

3. когато обществените нужди налагат това, като на лицата се възстановяват част от платената такса, пропорционално на периода, за който е прекратено ползването

Стар текст:Чл.45, ал1. За издаване на Удостоверение за търговска дейност се заплаща такса, съобразно заявеният срок от вносителят на документите.

Нов текст: Чл.45, ал1. За издаване на Удостоверение за обект се заплаща цена на услуга.

Стар текст:Чл.45, ал2. Сроковете по предходната алинея и таксите се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 10 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 15 лв.

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни – 20 лв.

Нов текст: Чл.45, ал2. Сроковете по предходната алинея и цените за услугите се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 10 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 15 лв.

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни – 20 лв.

Стар текст:Чл.46, ал1. За издаване на Лиценз за търговия с вина, спирт и спиртни напитки се заплаща такса, съобразно заявеният срок от вносителят на документите.

Нов текст: Чл.46, ал1. За издаване на Удостоверение за търговия с вина, спирт и спиртни напитки се заплаща цена на услуга.

Стар текст:Чл.46, ал2. Сроковете по предходната алинея и таксите се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 10 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 15 лв.

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни – 20 лв.

Нов текст: Чл.46, ал2. Сроковете по предходната алинея и цените за услугите се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 10 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 15 лв.

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни – 20 лв.

Стар текст:Чл.47, ал1. За издаване на Лиценз за търговия с тютюн и тютюневи изделия се заплаща такса, съобразно заявеният срок от вносителят на документите.

Нов текст: Чл.47, ал1. За издаване на Удостоверение за търговия с тютюн и тютюневи изделия се заплаща цена на услуга.

Стар текст:Чл.47, ал2. Сроковете по предходната алинея и таксите се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 10 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 15 лв.

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни – 20 лв.

Нов текст: Чл.47, ал2. Сроковете по предходната алинея и цените за услугите се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 10 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 15 лв.

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни – 20 лв.

Стар текст:Чл.48, ал1. За разрешения за търговия с тютюневи изделия и лицензии за търговия с вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки се събира първоначална такса за издаване на разрешението или лицензията и годишна такса за упражняване на дейността в размери, при спазване на следните принципи:

1. размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани от Общината, за обработката на документите и за контрола по спазването на изискванията за предоставянето на разрешението и лицензията;

2. при прекратяването на дейността на даден търговски обект Общината възстановява част от годишната такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява;

3. при сезонна работа годишната такса се заплаща в размер, пропорционален на периода на извършването й.

Нов текст: Чл.48, ал1. За търговия с тютюневи изделия и за търговия с вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки се събира първоначална такса и годишна такса за упражняване на дейността в размери, при спазване на следните принципи:

1. размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани от Общината, за обработката на документите и за контрола по спазването на изискванията за предоставянето на удостоверенията;

2. при прекратяването на дейността на даден търговски обект Общината възстановява част от годишната такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява;

3. при сезонна работа годишната такса се заплаща в размер, пропорционален на периода на извършването й.

Стар текст:Чл.48, ал2. Таксите по ал. 1 се събират за разрешения и лицензии за:

1. търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия в следните размери:

- за магазини на територията на гр. В. Търново първоначална – 200 лв. и годишна 150 лв.

- за магазини в гр. Дебелец и гр. Килифарево първоначална – 150 лв. и годишна 150 лв.

-за магазини в селата от Общината първоначална 50 лв. и годишна 50 лв.

- за складове на едро първоначална 150 лв. и годишна 150 лв.

- за заведения с една и две звезди първоначална 100 лв. и годишна 150 лв.

- за заведения с три звезди първоначална 150 лв. и годишна 500 лв.

- за заведения с четири звезди първоначална 200 лв. и годишна 1500 лв.

- за заведения с пет звезди първоначална 250 лв. и годишна 2000 лв.

2. складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки: първоначална – 300 лв. и годишна -300 лв.

3. търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки: първоначална – 150 лв. и годишна – 150 лв.

4. търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения както следва:

- за магазини на територията на гр. В. Търново първоначална такса –150 лв. и годишна такса –150 лв.

- за магазини в гр. Дебелец и гр. Килифарево първоначална такса - 100 лв. и годишна такса - 100 лв.

- за магазини в селата от Общината първоначална 50 лв. и годишна 20 лв.

- за складове на едро първоначална 300 лв. и годишна 300 лв.

- за заведения една и две звезди първоначална 30 лв. и годишна 300 лв.

- за заведения три звезди първоначална 100 лв. и годишна 1500 лв.

- за заведения четири звезди първоначална 100 лв. и годишна 4000 лв.

- за заведения с пет звезди първоначална 100 лв. и годишна 5000 лв.

5. временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни - дневна такса за упражняване на правото.

Нов текст: Чл.48, ал2 Таксите по ал. 1 се събират за:

1. търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия в следните размери:

- за магазини на територията на гр. В. Търново първоначална – 200 лв. и годишна 150 лв.

- за магазини в гр. Дебелец и гр. Килифарево първоначална – 150 лв. и годишна 150 лв.

-за магазини в селата от Общината първоначална 50 лв. и годишна 50 лв.

- за складове на едро първоначална 150 лв. и годишна 150 лв.

- за заведения с една и две звезди първоначална 100 лв. и годишна 150 лв.

- за заведения с три звезди първоначална 150 лв. и годишна 500 лв.

- за заведения с четири звезди първоначална 200 лв. и годишна 1500 лв.

- за заведения с пет звезди първоначална 250 лв. и годишна 2000 лв.

2. складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки: първоначална – 300 лв. и годишна -300 лв.

3. търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки: първоначална – 150 лв. и годишна – 150 лв.

4. търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения както следва:

- за магазини на територията на гр. В. Търново първоначална такса – 150 лв. и годишна такса – 150 лв.

- за магазини в гр. Дебелец и гр. Килифарево първоначална такса - 100 лв. и годишна такса - 100 лв.

- за магазини в селата от Общината първоначална 50 лв. и годишна 20 лв.

- за складове на едро първоначална 300 лв. и годишна 300 лв.

- за заведения една и две звезди първоначална 30 лв. и годишна 300 лв.

- за заведения три звезди първоначална 100 лв. и годишна 1500 лв.

- за заведения четири звезди първоначална 100 лв. и годишна 4000 лв.

- за заведения с пет звезди първоначална 100 лв. и годишна 5000 лв.

5. дневна такса за упражняване на правото на временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни.

Стар текст:Чл.48, ал3. Първоначалните такси по ал. 2 се заплащат преди издаване на разрешението (лицензията), а годишните такси - в срок до 31 януари.

Нов текст: Чл.48, ал3 Първоначалните такси по ал. 2 се заплащат преди издаване на удостоверението, а годишните такси - в срок до 31 януари.

Стар текст:Чл.48, ал4. За годината на издаване на разрешението или лицензията по ал. 1 годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.

Нов текст: Чл.48, ал4 За годината на издаване на удостоверението по ал. 1 годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.

Стар текст:Чл.48, ал5. Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към Общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

Нов текст: Чл.48, ал5 Лицето не може да започне дейност преди издаване на удостоверение. Удостоверението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към Общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

Стар текст:Чл.48, ал6. Всеки търговец, който прекрати търговията по издадените му разрешения за търговия с тютюн и тютюневи изделия и/или спирт и спиртни напитки е длъжен в едномесечен срок от прекратяването да подаде декларация по образец в Общинския център за услуги и информация на гражданите. /доп. с Решение № 133/13.05. 2004 г./

Нов текст: Чл.48, ал6 Всеки търговец, който прекрати търговията по издадените му удостоверения за търговия с тютюн и тютюневи изделия и/или спирт и спиртни напитки е длъжен в едномесечен срок от прекратяването да подаде декларация по образец в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

Стар текст:Чл.48, ал8. Търговец, който е подал декларациите по ал. 6 и ал. 7 желае отново да започне търговията с тютюн и тютюневи изделия и/или спирт и спиртни напитки подава молба по образец в Общинския център за услуги и информация на гражданите, като за годишна такса същият пропорционално заплаща такса в размер на 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината от месеца, следващ месеца на подаване на молбата. /доп. с Решение № 133/13.05. 2004 г./

Нов текст: Чл.48, ал8 Търговец, който е подал декларациите по ал. 6 и ал. 7 желае отново да започне търговията с тютюн и тютюневи изделия и/или спирт и спиртни напитки подава уведомление по образец в Общинския център за услуги и информация на гражданите, като за годишна такса същият пропорционално заплаща такса в размер на 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината от месеца, следващ месеца на подаване на уведомлението.

Стар текст:Чл.49, ал1. За издаване на други разрешения по Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща съобразно заявеният срок от вносителят на документите.

Нов текст: Чл.49, ал1. За издаване на други удостоверения по Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща цени за услугите.

Стар текст:Чл.49, ал2. Сроковете по предходната алинея и таксите се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 10 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 15 лв.

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни – 20 лв.

Нов текст: Чл.49, ал2. Сроковете по предходната алинея и цените за услугите се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 10 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 15 лв.

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни – 20 лв.

Стар текст:Чл.61, ал1. За издаване на Удостоверение за липса на задължения към Община В.Търново, съгласно Наредбата за търговската дейност се заплаща такса в размер на 3 лв.

Нов текст: Чл.61, ал1. За издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община ВеликоТърново, съгласно Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща цена на услуга в размер на 3 лв.

Стар текст:Чл.61, ал2. Такса се заплащат преди издаване на Удостоверението.

Нов текст: Чл.61, ал2. Цената на услугата се заплаща преди издаване на Удостоверението.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/