Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 25.09.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 357

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 27 /двадесет и седем/ кв.м., актувано с АОС №4331/21.08.2007 г., представляващо 27/ 483 идеални части от УПИ V-2084б /урегулиран поземлен имот пет римско две хиляди осемдесет и четири арабско с буква „б”/, попадащ в строителен квартал 332 /триста тридесет и две/ по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на „НЕКСПРОГРЕС-ВТ” ООД, Мехмед Ашимов Даудов и Лейла Ибрахимова Петрова от гр. Велико Търново.
  2. Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 27 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 6 426 /шест хиляди четиристотин двадесет и шест/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 128,52 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 128,52 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 108 лева, по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/