Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 25.09.2008 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на оценки съгласно Решение № 910 на Общински съвет Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 359

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновск Общински съвет

  1. Утвърждава експертната оценка, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД, за УПИ ІІ – западна част от строителен квартал 3741 по ПУП на гр. Велико Търново, актуван с АОС № 2048/ 24.10.2003 г.,в размер на 11 000,00 /единадесет хиляди/ лева.
  2. Утвърждава експертната оценка, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД, за УПИ ІІІ от строителен квартал 3741 по ПУП на гр. Велико Търново ,актуван с АОС № 2049/24.10.2003 г.,в размер на 11 500,00 /единадесет хиляди и петстотин / лева.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/