Препис-извлечение от Протокол № 6

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.12.2007 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 36

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 22 /двадесет и два/ кв.м., актувано с АОС №4375/31.10.2007 г., представляващо 22/730 идеални части от УПИ VІ-15 /урегулиран поземлен имот шест римско петнадесет арабско/, попадащ в строителен квартал 3 /три/ по РП на гр. Дебелец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Стоян Монов Садилов с адрес гр. Дебелец, ул. „Александър Стамболийски” №75.
  2. Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 22 кв.м., изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 220 /двеста и двадесет/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 4,40 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 4,40 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/