Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 25.09.2008 година.

 

ОТНОСНО: Таен търг за продажба на недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 362

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде обявен таен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ІІ /две римско/ от строителен квартал 39 /тридесет и девет/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, с площ от 1 280 /хиляда двеста и осемдесет/ кв.м., актуван с АОС №3106/05.01.2006 г.
  2. Завишава с 50 % експертната оценка, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД и утвърждава начална тръжна цена в размер на 42 300 /четиридесет и две хиляди и триста/ лева без начислен ДДС.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на таен търг за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/