Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 25.09.2008 година.

 

ОТНОСНО: Информация за състоянието и стопанисването на обществените тоалетни на територията на гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 363

 

На основание чл. 21, т. 13 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  1. Възлага на Кмета на Общината да се приведат в съответствие със съвременните изисквания и стандарти, съществуващите обществени тоалетни в града и да се въведат ефективни форми на стопанисването им. Кметовете на кметства да възстановят съществуващите в населените места обществени тоалетни.
  2. В инвестиционна програма на Бюджет 2009 на Община Велико Търново да бъдат определени конкретни обекти и средства за възстановяването им.
  3. На декемврийската сесия на Общинския съвет, Кмета на Общината да внесе информация за изпълнение на решението.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/