Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 25.09.2008 година.

 

ОТНОСНО: Състоянието и дейността на смесено дружество с общинско участие „Пазари – Велико Търново” ООД.

 

РЕШЕНИЕ № 364

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет реши

  1. Администрацията на Общината да представи на вниманието на съветниците публичен отчет, както и договора на търговското дружество за сключване на съдружието.
  2. Представители на страните по договора да бъдат изслушани пред Общинския съвет на следващото му заседание.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/