Препис-извлечение от Протокол № 30

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 09.10.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд.

 

РЕШЕНИЕ № 366

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема на второ четене Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд.

 

Приложение: Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/