Препис-извлечение от Протокол № 30

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 09.10.2008 година.

 

ОТНОСНО:Приемане на Решение за 66 % общински принос от разходите по извършваните СМР за реновиране на отделението за лежащо болни и възстановителния център на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр.Велико Търново по проект „Красива България”, компонент „Социална инфраструктура”.

 

РЕШЕНИЕ № 368

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за предоставяне сума в размер на 197 775, 82 лв.от общинския бюджет, представляваща общински принос 66 % от общата стойност на проекта – 297 775, 82 лв. за извършване на СМР за реновиране на отделението за лежащо болни и възстановителния център на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр.Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/