Препис-извлечение от Протокол № 30

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 09.10.2008 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по проекти „Изграждане на канализационна система – с. Шемшево” и „Изграждане на канализационна система – с. Леденик”, община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 370

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства пред ПУДООС за отпускане на безвъзмездно финансиране на проекти: „Изграждане на канализационна система – с. Шемшево” и „Изграждане на канализационна система – с. Леденик”.
  2. Определя като приоритет реализацията на проектите: „Изграждане на канализационна система – с. Шемшево” и „Изграждане на канализационна система – с. Леденик”.
  3. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, се разрешава използването на общинска собственост, предмет на проектите. „Изграждане на канализационна система – с. Шемшево” и „Изграждане на канализационна система – с. Леденик”.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/