Препис-извлечение от Протокол № 30

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 09.10.2008 година.

 

ОТНОСНО:Намаляване на начални цени за общински нежилищни имоти, находящи се в с. Пчелище

 

РЕШЕНИЕ № 372

 

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл.4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т.1 от ЗПСК чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 т. 1от ЗДДС, чл. 5, чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 1346/ 19.04.2007г. и № 137/ 17.04.2008 г. Общински съвет, Великотърновски общински съвет

  1. Намалява с 35 на сто приетите с решение №137/ 17.04.2008 година начални цени за приватизация на общински нежилищни имоти в с. Пчелище и определя за същите нови начални цени както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ, отреден „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1397 кв.м. – 13 646,75 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот V, отреден „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1635 кв.м. - 18 066,75 лева /без ДДС/ .
  2. За посочените в т. 1 обекти да се проведе търг с явно наддаване при стъпка на наддаване както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ, отреден „за обществено обслужване” от кв.45 на с. Пчелище - 1000 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот V, отреден „за обществено обслужване” от кв.45 на с. Пчелище - 1500 лева.
  3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.
  4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG 93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинската агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.
  5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва за: Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ, отреден „за обществено обслужване” от кв. 45 на с.Пчелище - 5000 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот V, отреден “за обществено обслужване” от кв.45 на с. Пчелище - 7000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF
  6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на отделен обект да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
  7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .
  8. Възлага на Общинската агенция за приватизация да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.
  9. При неявяване на купувачи, повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия .

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/