Препис-извлечение от Протокол № 30

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 09.10.2008 година.

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ.

 

РЕШЕНИЕ № 374

 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал.1 и ал.2 и чл.49 ал.1 т.4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и след влизане в сила на регулационната промяна – за сключване на окончателен договор с „ВАКУУМТЕРМ” АД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №92, за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна след ЧИ на ПУП-ПРЗ /решение №237 от 30.07.2008 г. на ЕС по УТ/, чрез продажба на общинско място с площ от 2 000 кв.м., представляващо част от УПИ VІ „за производствени и складови дейности”, целият с площ от 2 128 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №2324/16.09.2004 г., попадащо в новообразуван УПИ Х „за производствени и складови дейности” от кв. 10 по ПУП на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона; при стойност на общинския имот в размер на 196 000 лв. без начислен ДДС; като преди сключване на окончателния договор по сделката молителите се задължават да заплатят на Община Велико Търново стойността на дължимия ДДС, както и всички останали разходи по сделката - режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение и да сключи предварителен договор по чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на регулационната промяна – и окончателен договор по сделката, в съответствие със Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията и чл. 43 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Великотърновски Общински съвет.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/