Препис-извлечение от Протокол № 30

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 09.10.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за съфинансиране от Общински бюджет 2009 г. на проект на Община Велико Търново пред проект „Красива България”- 2009 г., компонент “Социална инфраструктура”, подкомпонент „Защитено жилище”

 

РЕШЕНИЕ № 375

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 15 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и във връзка с инфраструктурен проект пред проект “Красива България” – 2009 г., Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие за включване в Общински бюджет 2009 г. на съфинансиране в размер на 124 125, 69 лв. на проект на Община Велико Търново по компонент “Социална инфраструктура”, подкомпонент “Защитено жилище”.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/