Препис-извлечение от Протокол № 30

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 09.10.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 376

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 770 /седемстотин и седемдесет/ кв. м., актувано с АОС №4501/27.05.2008 г., представляващо 770/4454 идеални части от новообразуван УПИ V-5473, 5474 /урегулиран поземлен имот пет римско пет хиляди четиристотин седемдесет и три, пет хиляди четиристотин седемдесет и четири арабско/, в строителен квартал 360 /триста и шестдесет/ по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа”, останалата част от който е собственост на Христка Константинова Тенева с адрес гр. София, ул. „Крум Попов” № 41; Стефанка Костадинова Скрабрина с адрес гр. София, ул. „Акад. Методи Попов” №48 и Емил Константинов Тенев с адрес гр. София, ул. „Христо Ботев” №144.
  2. Утвърждава експертната оценка на общинската част от имота с площ от 770 кв.м., изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново в размер на 112 420 лева /сто и дванадесет хиляди четиристотин и двадесет лева/ без начислен ДДС, която сума следва да бъде внесена от молителите по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителите са длъжни да заплатят и следните суми: 2% режийни разноски върху по-голямата стойност, в размер на 2 248,40 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 2 248,40 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 216 лева, по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/