Препис-извлечение от Протокол № 30

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 09.10.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на размер на дължимо обезщетение съгласно Решение № 100 от 22.02.2007 г. на ВТОС и във връзка с Решение № 805/ 26.01.2006 г. на Великотърновски Общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 377

 

На основание § 37, ал. 5 от ПЗР към ЗИДЗОС и във връзка с чл. 23, ал. 1 /отм./ от ЗОС, чл. 205, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и Решение № 100 от 23.02.2007 г. на ВТОС, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за обещетяване на собствениците за частта от ПИ № 6323, обсега на улична регулация по ПУП на гр. Велико Търново, първа категория, трета зона, ж. к. „Бузлуджа”, за изграждане на обекти – публична общинска собственост: улица ОК ОК 2211-8259-8256-8254-8159-8148-8166-8248-8174-2085-2173, във връзка с реализиране строителството на обект – публична общинска собственост, както следва:

 • Земя. Отчуждаващата се част от поземлен имот № 6323 с площ 48 кв. м., попадаща в обсега на регулация нна улица с ОК 2211-8259-8256-8254-8159-8148-8166-8248-8174-2085-2173, собственост на Венета Петрова Габровска от гр. Велико Търново, Красимира Пенчева Кабакчиева от гр. Велико Търново и Гергана Пенчева Габровска от гр. Велико Търново.
 • Размерът на дължимото обезщетение е на стойност 7 392 лв.
 • Обезщетява собственика на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост парично в брой.
 •  

  ВЯРНО:

              /Р. Грънчаров/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /ХРИСТО ХРИСТОВ/