Препис-извлечение от Протокол № 30

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 09.10.2008 година.

 

ОТНОСНО: Разпределяне на новопридобити общински жилища.

 

РЕШЕНИЕ № 378

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС и чл. 3, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общински съвет реши

  1. Да бъдат включени в списъка на жилищата от фонд „За настаняване под наем” 43 апартамента от жилищна сграда, построена върху УПИ V от строителен квартал 1 по ПУП на гр. Велико Търново.
  2. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.3, ал.3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища да бъдат включени в списъка на жилищата от фонд “Ведомствен” 5 апартамента от жилищна сграда, построена върху УПИ V от строителен квартал 1 по ПУП на гр. Велико Търново

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/