Препис-извлечение от Протокол № 31

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 15.10.2008 година.

 

ОТНОСНО: Свикване на Общо събрание на акционерите на „Стара планина – ВТ – в ликвидация” АД, Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 382

 

На основание на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т.9 и т.11 във връзка с чл. 266 и сл. от Търговския закон, чл.12, ал.3, т.3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

1. Възлага на представителя на Община Велико Търново в Общо събрание на акционерите на „Стара планина - ВТ” АД – Велико Търново да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред

І. Удължава срока за ликвидация на „Стара планина-ВТ – в ликвидация” АД до 31.12.2008г. - да се гласува „за”.

II. Удължава срока на мандата на ликвидатора Самуил Стефанов до 30.11.2008 г. – да се гласува „против”.

III. Избира за ликвидатор Светозара Стоянова Инджиева - Стефанова с ЕГН: 7409077654, л.к. №112856192, издадена на 28.04.2000г.от МВР гр. Велико Търново с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Иванов-Войводата”, № 10. - да се гласува „за”.

IV. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да делигира права на юридическия съветник на НСПСПК, адвокат Даниела Минева да проучи правните възможности за завеждане на съдебен иск с цел анулиране на подписан договор – сделка на 14.10.2008 г. от името на „Стара планина-ВТ – в ликвидация” АД за продажба на имота в с. Вонеща вода.

V. Определя възнаграждение на новоизбрания ликвидатор по това решение в размер на 650.00 лева. - да се гласува „за”.

По т.2 от дневния ред - Одобрява извършените действия свързани с ликвидацията на дружеството от ликвидатора Самуил Стефанов за периода 01.10.2008 г. до 16.10.2008 г. – гласува „против”.

2. Определя за представител на Община Велико Търново в Общото събрание „Стара планина-ВТ – в ликвидация” АД с дата на провеждане 16.10.2008 г. от 11.30 часа в офиса на Адвокатско дружество „Векилова, Няголов, Илчев” в град Велико Търново, ул. „Васил Левски” 27 В, Антон Николаев Койнаков и го упълномощава да гласува съгласно т. 1 от решение № 382 от 15.10.2008 г. на Великотърновски Общински съвет.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/