Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.10.2008 година.

 

ОТНОСНО: Свикано Общо събрание на „Пазари-Велико Търново” ООД–гр.Велико Търново на 27.10.2008 г.

 

РЕШЕНИЕ № 383

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл.137 ал.1, т. 3, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Търговския закон, чл. 2, чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Пазари –Велико Търново” ООД да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред – приема Отчет за дейността на дружеството през 2007г.;

По т. 2 от дневния ред – изслушва доклада на експерт счетоводителя

По т. 3 от дневния ред – приема годишни отчет и баланс на дружеството за 2006 г.;

По т. 4 от дневния ред – Запознаване на съдружниците с годишния отчет и баланс на дружеството за 2007.

По т. 5 от дневния ред – Подкрепя предложението на съдружника.

По т.6 от дневния ред - Упълномощава представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на „Пазари-Велико Търново” ООД да гласува за разпределение на печалбата за 2006г., като разпределение на дивидент е съобразно дяловото участие на съдружниците след приспадане на непокритата загуба от предходни години.

По т. 7 от дневния ред - Упълномощава представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на „Пазари-Велико Търново” ООД да изиска от Управителя на дружеството да внесе във Великотърновски Общински съвет инвестиционната програма на дружеството за ІV-ти етап от реконструкцията на пазара, както и придружаваща я проектна, архитектурна и строителна документация в едно с финансов план за изпълнение на проекта за разглеждане и вземане на решение от Великотърновски Общински съвет.

По т. 8 от дневния ред – Изпълнява се съдебното решение.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/