Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 387

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 19 от Закона за управление на отпадъците и чл. 3, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, Великотърновски Общински съвет

Приема на първо четене Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/