Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 388

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 62, ал. 10 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

Приема на първо четене Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/