Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 389

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Изменя чл. 16 а, ал. 2, от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

Било: „За имоти на юридически лица, основата по чл. 16 (1) може да бъде и данъчната оценка съгласно Приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси”.

Става: „За имоти на юридически лица, основата по чл. 16 (1) може да бъде и данъчната оценка съгласно Приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси, изчислена в годината, за която таксата е дължима.”

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/