Препис-извлечение от Протокол № 6

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.12.2007 година.

 

ОТНОСНО: Отчет за извършени разходи за командировка в чужбина.

 

РЕШЕНИЕ № 39

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и Наредбата за командировките, Великотърновски Общински съвет

 

Одобрява разхода за извършените командировки в чужбина от Иван Величков Иванов – общински съветник от Великотърновски Общински съвет за периода 22.07.2007 г. – 27.07.2007 г. в размер на 410, 72 лв.

 

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/