Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 390

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Изменя чл. 61 а, ал. 1, от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

Било:

Чл. 61а, (1) За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси:

Обикновена услуга със срок 14 работни дни – 5 лв.;

За бърза услуга със срок до 3 работни дни:

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 15 лв.;

- за недеклариран имот – 20 лв.

За експресна услуга със срок 24 часа:

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14, от ЗДМТ – 20 лв.;

- за недеклариран имот – 35 лв.;

За експресна услуга със срок 1 час (работно време):

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 40 лв.;

- за недеклариран имот – 65 лв.;

За новопостроен имот – 20 лв.

Става:

Чл. 61а, (1) За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси:

Обикновена услуга със срок 14 работни дни – 5 лв.;

За бърза услуга със срок до 3 работни дни:

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 15 лв.;

- за недеклариран имот – 25 лв.

За експресна услуга със срок 24 часа:

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14, от ЗДМТ – 20 лв.;

- за недеклариран имот – 35 лв.;

За експресна услуга със срок 1 час (работно време):

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 40 лв.;

- за недеклариран имот – 65 лв.;

За новопостроен имот със срок 14 дни – 20 лв.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/