Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Информация за организацията по подготовката и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз.

 

РЕШЕНИЕ № 396

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема за сведение Информация за организацията по подготовката и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           /ХРИСТО ХРИСТОВ/