Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2008 / 2009 година.

 

РЕШЕНИЕ № 397

 

На основание чл. 17, ал 1, т. 3 и чл. 21, ал 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

І.Утвърждава натуралните показатели по бюджета към функция Образование и наука след приемане на Проекто-образец № 2 за учебната 2008/2009 година, както следва:

А/ Дейност “Общообразователни училища

Брой ученици 7490

Б. Дейност “Предучилищно възпитание

Да се разкрие 1 допълнителна целодневна група в ОДЗ „Ален мак ” с 25 деца и допълнителен персонал от 3 бройки – 2 детски учителки и 1 помощник възпитател

 

1. Брой групи – ЦДГ 79

в т. ч. нощуващи 1

2. Брой яслени групи 4

В т.ч. нощуващи 1

3. Брой деца:

- от 3 до 5 год. 1674

- на 6 год. в ЦДГ и ОДЗ 465

- в яслени групи 96

4. Да се удължи времето на работа на ЦДГ с. Балван от 9 на 12 месеца.

5. Детските градини в селата Ново село и Никюп със средна месечна посещаемост под нормативно установената, съгласно Наредба № 7 от 2000 год. на МОН ,за финансовата 2008 год. да приключат работа съответно: на 15 септември за ЦДГ с. Ново село и на 01.10. за ЦДГ с.Никюп.

 

В. Извънучилищни заведения – Общински детски комплекс

1. Брой групи - 40

2. Брой деца - 381

3. Численост на персонала - 11

IІ . Съгласно чл. 2/4/ и /5/ от Наредба № 7, Общински съвет Велико Търново определя средна месечна посещаемост за детските градини от 15 деца месечно, а за сезонните едногрупни от 12 деца месечно.

Наблюдение на средната месечна посещаемост през учебната година да се извършва за период от три последователни месеца - октомври, ноември, декември и март, април , май, а за сезонните май, юни и септември.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/