Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Намаляване на начални цени за общински нежилищни имоти, находящи се в с. Войнежа.

 

РЕШЕНИЕ № 398

 

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл.4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5, чл. 6 и чл. 14 ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения № № 1346/19.04.2007 г. и 119/ 20.03.2008 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски Общински съвет

  1. Намалява с 40 на сто приетите с решение № 119/ 20.03.2008 г. начални цени на общински нежилищни имоти в с. Войнежа и определя за същите нови начални цени както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м. – 25 244,40 лева /без ДДС/; Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м., заедно с построена в него сграда /бивша тоалетна/ с площ 52 кв.м – 26 576,40 лева /без ДДС/; Урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 589 кв.м., заедно с построена в него сграда /бивше общежитие/ със застроена площ 144 кв.м. - 31 470,60 лева /без ДДС/; Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв. 4 с площ 2 588 кв.м.,заедно с построена в него сграда /бивше училище/ с РЗП 1 004 кв.м. – 83 552, 40 лева /без ДДС/.
  2. За посочените в т.1 обекти да се проведе търг с явно наддаване при стъпка на наддаване както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв.4 – 2 500 лева; Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв.4, заедно с построена в него сграда /бивша тоалетна/ - 2 600 лева; Урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв. 4, заедно с построена в него сграда /бивше общежитие/ - 3 100 лева; Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.4, заедно с построена в него сграда /бивше училище/ - 8 300 лева.
  3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.
  4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 , BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинската агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.
  5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв.4 - 7 500 лева Урегулиран поземлен имот ІІ –„за обществено обслужване” от кв.4 ,заедно с построена в него сграда бивша тоалетна - 8 000 лева; Урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв.4, заедно с построена в него сграда бивше общежитие - 9 000лева; Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв. 4, заедно с построена в него сграда бивше училище – 25 000 лева.Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF
  6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
  7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .
  8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.
  9. При неявяване на купувачи, повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/