Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Избиране на представители на Великотърновски Общински съвет в Комисията за определяне на Академичната награда на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 399

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет ,

Избира за представители в Комисията за определяне на Академичната награда на Община Велико Търново:

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/