Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2008 година.

 

РЕШЕНИЕ № 400

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

 

  1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2008 година и Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.
  1. Инвестиционна програма 2008 година - Отчет IIІ - то тримесечие.
  2. Отчет за структурата и размера на дълга към 30.09.2008 година.
  3.  

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/