Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за изготвяне на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „За по – добро бъдеще на децата” BG051PO001-5.2.03 за социална услуга, предоставяна в общността „Център за настаняване от семеен тип”- за деца от 3 – 18 години в ДДЛРГ „Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 401

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка с изпълнение на Решение № 254/19.06.2008 г. на Великотърновски общински съвет и в изпълнение на Насоки за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG 051PO001-5.2.03, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Дава съгласие за предоставяне за целите на проекта за период от 5 /пет/ години на помещения от първи и трети етажи от сградата на Дом за деца “Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново, актувана с АОС № 4408/11.01.2008 г. за адаптиране, оборудване и обзавеждане на „Център за настаняване от семеен тип” – за деца от 3 – 18 години с увреждания и “Център за настаняване от семеен тип” за деца от 3 – 18 години, лишени от родителска грижа.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/