Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по проекти „Изграждане на канализационна система в селата Беляковец, Ресен, Балван и Миндя” и „Доизграждане на канализационна система в гр. Килифарево”, община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 402

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства пред ПУДООС за отпускане на безвъзмездно финансиране на проекти: „Изграждане на канализационна система в селата Беляковец, Ресен, Балван и Миндя” и „Доизграждане на канализационна система в гр. Килифарево”.
  2. Определя като приоритет реализацията на проектите: „Изграждане на канализационна система в селата Беляковец, Ресен, Балван и Миндя” и „Доизграждане на канализационна система в гр. Килифарево”.
  3. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, се разрешава използването на общинска собственост, предмет на проектите „Изграждане на канализационна система в селата Беляковец, Ресен, Балван и Миндя” и „Доизграждане на канализационна система в гр. Килифарево”.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/