Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Разпределяне на новопридобити общински жилища по предназначение,брой, вид и местонахождение.

 

РЕШЕНИЕ № 404

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общински съвет реши

  1. Да се включат в списъка на жилищата от фонда за настаняване под наем следните апартаменти:

 

по

ред

Адрес Блок Вх. Ет. Ап.

Вид на ап.

1.

Ниш № 6   В 18 двустаен

2.

Г.Измирлиев № 16 ЕПЖС-9 Б V 14 еднастаен

3.

Ф.Симидов № 3 ЕЖБ-76 Б І 4 двустаен

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/