Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната за периода 01.08 – 17.08.2008 г.

 

РЕШЕНИЕ № 406

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредбата за командировките в страната, Великотърновски Общински съвет

Одобрява разходите за извършените командировки в страната от Стефка Танева Танева - Тотева – зам. кмет „Евроинтеграция” на Община Велико Търново за отчетния период в размер на 40 лв.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/