Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 409

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 149 /сто четиридесет и девет/ кв.м., актувано с АОС №4542/11.09.2008 г., представляващо 149/636 идеални части от УПИ VІІ-1085 /урегулиран поземлен имот седем римско за имот хиляда осемдесет и пет арабско/, попадащ в строителен квартал 2 /втори/ по РП на гр. Дебелец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Стефанка Минчева Цонева, с адрес гр. Дебелец, ул. „Баба Тонка” №5.
  2. Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 149 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 2 682 /две хиляди шестстотин осемдесет и два/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 53,64 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 53,64 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 108 лева, по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/