Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 411

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 4 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинско място с площ от 292 /двеста деветдесет и два/ кв.м., актувано с АОС № 4384/14.11.2007 г., представляващо 292/1318 идеални части от новообразуван УПИ VІІ-5465 /урегулиран поземлен имот седем римско пет хиляди четиристотин шестдесет и пет арабско/, срещу част от имот пл.№ 5465 /пет хиляди четиристотин шестдесет и пет/ с площ от 101 /сто и един/ кв.м. попадаща в улична регулация, в строителен квартал 626 /шестстотин двадесет и шест/ по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа”, собственост на Пламен Веселинов Папазов с адрес гр. Павликени, ул. „Васил Левски” №1, вх.Б, ап.20; Тодор Маринов Дасков с адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Никола Петров” № 75, вх.Б и Иван Георгиев Янков с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 55, вх.Б, ап.21.
  2. Утвърждава експертната оценка на общинския имот, в размер на 50 516 лева /петдесет хиляди петстотин и шестнадесет лева/, и експертната оценка на частния имот, в размер на 17 473 лева /седемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и три лева/, и двете изготвени от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново. Разликата за доплащане в стойностите на общинския и частния имоти да бъде определена след начисляване на ДДС върху стойността на земята и да бъде внесена от молителите по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителите са длъжни да заплатят и следните суми: 2% режийни разноски върху по-голямата стойност, в размер на 1 010,32 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 1 010,32 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 288 лева, по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/