Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход за газификация и преустройство на горивната инсталация за отопление на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново и закупуване на медицинска апаратура със собствени средства на търговското дружество.

 

РЕШЕНИЕ № 413

 

На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т. 3 от ЗОП, чл.1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 от НВМОП и чл.18, т.12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на дружеството за газификация и преустройство на горивната инсталация за отопление на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново в размер на 86 476лв. /без ДДС/.
  2. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл.1, ал.2, т.2, чл.3, ал.2 от НВМОП и чл.18, т.12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на:

  1. Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/