Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие/„Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново/ от 17.04.2000г. и Анекс към Договор за управление /17.04.2000г./ от 05.04.2006г.

 

РЕШЕНИЕ № 414

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, чл. 14, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 5, чл. 55, ал. 1, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, раздел VІІ, т. 1 от Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % общинско участие от 17.04.2000г. и Анекс към Договор за управление /17.04.2000г./ от 05.04.2006г. сключен между Кмета на Община Велико Търново и инж. Калин Евтимов Павлов прекратява Договор за управление /17.04.2000г. / на инж. Калин Евтимов Павлов – Управител на „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново считано три дни от избора на нов Управител и го освобождава от отговорност.

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т. 5 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, и чл. 48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, определя за Управител на „Комунално стопанство” ЕООД–гр.ВеликоТърново – инж.Петко Трифонов Георгиев, с ЕГН 5410271488, л. к. № 112542957, издадена на 16.02.2000г. от МВР – гр. Велико Търново, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов” № 69, вх.Б, за срок до провеждане на конкурс.

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за избор на нов Управител на „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново.

4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново на следващо заседание на Великотърновски Общински съвет да внесе за одобрение предложение за избрания с конкурс управител.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/