Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Етър - 1924” АД – Велико Търново на 25.11.2008 г.

 

РЕШЕНИЕ № 416

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221, т. 11 от Търговския закон, чл. 2, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Определя за представител в Общото събрание на акционерите на „Етър - 1924” АД – Велико Търново – Йордан Тодоров Грозданов.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/