Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Закупуване на земеделски земи – общинска собственост, предоставени за ползване въз основа на актовете по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

РЕШЕНИЕ № 417

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Великотърновски Общински съвет

Приема оценките на земеделски земи по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, изготвени съгласно Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи /ДВ бр. 75/12.09.2006 г./, както следва:

 

№ по ред № на имот по ПНИ Землище Местност Площ

/дка/

Цена

/лева/

1. 121.061 Арбанаси Малатя 0,522 282,00
2. 138.029 Арбанаси Ловна хижа 0,600 449,00
3. 139.022 Арбанаси Ловна хижа 0,470 291,00
4. 520.5589 В. Търново Козлуджа 1,001 300,00
5. 59.063 М. чифлик Мечи дол 0,600 180,00

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/