Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на господин Илиян Стоилов

 

РЕШЕНИЕ № 418

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, и във връзка със Становищата на ПК по здравеопазване и социални дейности, и ПК по Бюджет и финанси с вх. № 09-630/24.09.08 г., Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да се отпусне еднократна финансова помощ в размер на 500 лв. от общинския бюджет за 2008 година на лицето Илиян Митков Стоилов за подкрепа завършване на средно образование .

Средствата да бъдат изплатени от функция „Общи държавни служби“ , дейност 122, § 42-14 „Обезщетения и помощи по Решение на Общинския съвет“ .

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/