Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия на Емрах Мурадов Халимов.

 

РЕШЕНИЕ № 419

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за внасяне на Предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Емрах Мурадов Халимов, с ЕГН 9111021480.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/