Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за деветмесечието на 2008 г.

 

РЕШЕНИЕ № 420

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 17 и чл. 19, т. 1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

Приема на Информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за деветмесечието на 2008 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/