Препис-извлечение от Протокол № 35

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Присъждане на Академичната награда на Община Велико Търново за 2008 година.

 

РЕШЕНИЕ № 423

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Решение по Протокол от заседание на Комисията за удостояване с Академичната награда на Община Велико Търново и Решение на Академичния съвет на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”,

 

Великотърновски Общински съвет

 

ПРИСЪЖДА

 

Академичната награда на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 5 000 /пет хиляди/ евро на

 

на

 

Стефан Атанасов Ангелов

 

Завършил специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”, степен „бакалавър” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” през 2008 година.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/