Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 15.12.2008 година.

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 265/ 19.06.2008 г. на Великотърновски Общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 425

 

На основание чл.21, ал.1 т.10 от ЗМСМА във връзка с чл. 40 от ЗОБ и чл.9, чл.10, т. 8 и т. 9 от Правилника за дейността на ОбАП, чл.13, ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизация в Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

 

Изменя Решение № 265/19.06.2008 г. така:

 

Било:

3. Заемът в размер на 850 000 лв. от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” да бъде с гратисен период от 3 месеца от датата на усвояване и възстановен на равни вноски до 25.12.2008 г.

 

Става:

3. Заемът в размер на 850 000 лв. от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” да бъде с гратисен период от 12 /дванадесет/ месеца от датата на усвояване и възстановен на 8 /осем/ равни вноски.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/